O Fundacji

Fundacja ImieniaJanka Tredera została powołana przez Krajową Radę Komorniczą w 2010 roku. Wpisana została Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydziału Gospodarczego z dnia 2 grudnia 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370241.
W lutym 2014 roku Rada Fundacji dokonała wyboru nowego Zarządu Fundacji w skład którego weszły następujące osoby:

  • Elżbieta Adamska-Śmigrodzka – Prezes Zarządu Fundacji;
  • Lesław Lichaczewski – Członek Zarządu Fundacji;
  • Marcin Milcarek – Członek Zarządu Fundacji.

Nowo powołany Zarząd niezwłocznie podjął niezbędne kroki oraz zintensyfikował działania mające na celu rzetelne wypełnianie celów statutowych fundacji, których skutkiem jest budowana właśnie współpraca ze spółką Currenda.