Uchwała nr 634/III

Krajowej Rady Komorniczej

z dnia 10 marca 2010 r.

Krajowa Rada Komornicza, działając na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., nr 167, poz. 1191 ze zm.), postanawia:

§ 1

1) Tworzy się „Fundację imienia Janka Tredera”, zwaną dalej „Fundacja”.
2) Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 203 Nr 96 poz. 873) oraz statutu.
3) Fundatorami są Krajowa Rada Komornicza.
4) Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
5) Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873).
6) Celem Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin poprzez:
a) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
b) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
c) niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
d) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
7) Fundacja realizuje swoje cele, poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób wymienionych w ust. 4 niniejszej uchwały:
a) zakup leków i środków medycznych,
b) zakup żywności i środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
c) fundowanie stypendiów,
d) finansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.
e) majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000 (dwadzieścia tysięcy), wpłacony przez Fundatora.
8) Realizacja celów Fundacji finansowana będzie z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację Dochody fundacji uzyskiwane w toku działania pochodzą z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów testamentowych,
b) dotacji, datków i subwencji
c) dochodów ze zbiórek,
d) zysku z lokat bankowych.
e) wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.), pod warunkiem uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
9) Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” oraz Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.
10) Rada składa się z 3 do 5 osób wybieranych na trzyletnią kadencję przez Fundatora. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
11) Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
12) Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji, posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. Do jej kompetencji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
b) Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
c) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania fundacji,
d) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
e) uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
f) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych fundacji,
g) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
h) Uchwalanie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
i) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,
j) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych
k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
13) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równego rozłożenia się głosów decyduje głos przewodniczącego.
14) Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Rada może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji.
15) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do działania w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes działający samodzielnie, lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia,
d) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich przez Radę Fundacji,
g) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji,
h) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych statutem do kompetencji Rady Fundacji,
i) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie lub likwidacji Fundacji.
16) Zarząd odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji oraz prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez fundację.
17) Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia
18) Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§ 2

Powołuje się do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji następujące osoby:

 • Iwonę Karpiuk- Suchecką – jako prezesa Rady
 • Jana Krajewskiego – jako członka Rady
 • Jerzego Bojanowskiego – jako członka Rady
 • Artura Królasika – jako członka Rady
 • Bogdana Mieczkowskiego – jako członka Rady

§ 3

1) Upoważnia się Andrzeja Kulągowskiego- Prezesa Krajowej Rady Komorniczej do złożenia w imieniu Fundatora – Krajowej Rady Komorniczej, przed notariuszem, oświadczenia o powołaniu Fundacji imienia Janka Tredera.
2) Statut Fundacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT FUNDACJI

Rozdział I postanowienia ogólne

Par.1

1.Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia Janka Tredera” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz.U. nr 46 poz.203 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 203 Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

2.Fundacja ma osobowość prawną.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5

1.Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.).

2.Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną, w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób o których mowa w par. 8 Statutu Fundacji.

3.Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4.Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Par. 6

1.Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Par. 7

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II Cele i zasady tworzenia Fundacji

Par. 8

Celami Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, komorników emerytów i komorników rencistów, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin poprzez:

1.niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi bądź nieuleczalnymi schorzeniami,

2.niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

3.niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

4.niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Par. 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób wskazanych w par. 8 niniejszego Statutu:

1.zakup leków i środków medycznych,

2.zakup żywności i środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

3.fundowanie stypendiów,

4.finansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży,

 1. udzielania zapomóg finansowych.

Par. 10

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

Par. 11

1.Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny fundatora w kwocie 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków i subwencji,

3) ze zbiórek,

4) z zysku z lokat bankowych i innych inwestycji finansowych,

Par. 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji.

Par. 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV Organy Fundacji

Par. 16

Organami Fundacji są

1.Rada Fundacji

2.Zarząd Fundacji.

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Par. 17

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób oraz członków honorowych, powoływanych przez Fundatora.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Szczegółowy tryb działania Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.
 6. Fundator, przed powołaniem Członków Rady Fundacji odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 4 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

Par. 18

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

Par. 19

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata. Osoba wybrana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania następnej i dalszych kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą ustania kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tą funkcję.
 3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością ¾ głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. W skład Rady Fundacji może zostać powołany przez Fundatora bezkadencyjnie członek honorowy.

Par. 20

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego, nie podlega też Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,

2/ Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

3/ zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania fundacji,

4/ uchwalanie zmian statutu Fundacji,

5/ uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

6/ ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych fundacji,

7/ ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

8/ Uchwalanie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

9/ podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,

10/ ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.

11/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Par. 21

1.Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2.Kadencja Członków Zarządu trwa 2 lata. Osoba wybrana do Zarządu w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Zarządzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.

3.Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu lub odwołania.

4.Odwołanie członka zarządu następuje w razie:

1) wykonywania działalności której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż dwa miesiące,

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Par. 22

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub, dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

Par. 23

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2/ zarządzanie majątkiem i funduszami fundacji,

3/ ustalanie wielkości zatrudnienia,

4/ w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

5/ uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

6/ sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich przez Radę Fundacji,

7/ realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji,

8/ uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych statutem do kompetencji Rady Fundacji,

9/ występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie lub likwidacji Fundacji.

Par. 24

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V Rozwiązanie i likwidacja fundacji

Par. 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy, o którym mowa w par 8 i 9 Statutu, w szczególności przez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi fundacji.

Rozdział VI zmiany statutu

Par. 26

 1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Fundacji y własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów
  oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

Par. 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.